start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

PRAWA PACJENTA
 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
  • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  • Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
  • Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 • Prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego
  • Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Pacjent ma także prawo żądać od pielęgniarki lub położnej zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki lub położnej.
  • Lekarz, pielęgniarka, położna mogą odmówić zasięgnięcia opinii, a lekarz zwołania konsylium lekarskiego, jeżeli uznają, że żądanie pacjenta jest bezzasadne. Zarówno żądanie zasięgnięcia opinii lub zwołania konsylium, jak i odmowa jego realizacji, musi być odnotowana w dokumentacji medycznej.
 • Prawo pacjenta do informacji
  • Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
  • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o jego stanie zdrowia innym osobom.
  • Jeżeli pacjent nie chce być informowany o swojej sytuacji zdrowotnej, ma prawo z tych informacji zrezygnować.
  • Po uzyskaniu informacji, o stanie zdrowia, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
  • Jeżeli pacjent ma powody sądzić, że lekarz ograniczył zakres przekazywanych informacji o stanie zdrowia i o niepomyślnym rokowaniu, ma prawo żądać, aby informacje zostały mu udzielone w pełnym zakresie.
  • Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
  • Pacjent ma prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
  • Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki, a brak takiej pomocy nie stanowi dla pacjenta niebezpieczeństwa utraty życia ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
  • Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach. Informacja taka powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym, a w przypadku pacjentów nie mogących się poruszać, udostępniona w pomieszczeniu, w którym przebywa pacjent.
  • Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
  • Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji trwa również po śmierci pacjenta.
  • Przepisu powyższego nie stosuje się, w przypadku gdy:
   • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
   • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
   • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
   • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny.
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonego świadczenia medycznego. Zgoda musi być świadoma, czyli poprzedzona przekazaniem pacjentowi wyczerpujących informacji. Pacjent może zawsze odmówić danego świadczenia lub zażądać zaprzestania jego udzielania.
  • W przypadku pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat zgodę wyraża pacjent oraz jego opiekun. W imieniu pacjenta, który nie ukończył 16, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do wyrażenia zgody - prawo wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń medycznych posiada przedstawiciel ustawowy.
  • Zgoda może być wyrażona ustnie, pisemnie lub przez takie zachowanie pacjenta, które nie budzi wątpliwości co do podjętej decyzji. W przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania leczenia albo metod diagnozowania stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – pacjent wyraża zawsze pisemną zgodę.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
  • Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
  • Pacjentowi w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego może towarzyszyć wskazana przez niego bliska osoba.
  • Osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
  • Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
  • Prawo do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta ma on sam, przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  • Pacjent ma prawo do bezpłatnego wglądu w dokumentację medyczną na miejscu oraz prawo do otrzymania wyciągów, odpisów lub kopii. Za sporządzenie dokumentacji wyciągów, odpisów lub kopii pacjent może ponieść opłatę.
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
   • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
   • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
   • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
   • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia wydanego przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta, jeżeli ta opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa i obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
  • Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Komisja na podstawie dokumentacji medycznej oraz w miarę potrzeby, po zbadaniu pacjenta wydaje orzeczenie w terminie 30 dniu od dnia wniesienia sprzeciwu.
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
  • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób bliskich lub innych wskazanych przez pacjenta. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
  • Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego oraz do dodatkowej opieki. Realizacja tych praw nie może obciążać zakładu opieki zdrowotnej, pacjent ponosi koszty realizacji. Informacja o wysokości opłat oraz sposobie jej ustalania jest jawna i musi być udostępniona w danym zakładzie.
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
  • Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną przez siebie religią.
  • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, stacjonarny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym.
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
  • Pacjent, który przebywa w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki zdrowotnej.
 • Rzecznik praw pacjenta
  • Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z poszanowaniem praw pacjenta określonych w Konstytucji, ratyfikowanych umowach międzynarodowych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych aktach prawnych. Rzecznik bada, czy nie nastąpiło naruszenie prawa wskutek zaniechania czy działania podmiotów, które mają obowiązek przestrzegać praw pacjenta.
OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek przestrzegania zasad, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ujętych w Regulaminie Porządkowym Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, a w szczególności:

 • Zgłaszając się do Szpitala posiadać dowód osobisty, ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (legitymację ubezpieczeniową, odcinek renty, emerytury), w przypadku przyjęć planowych skierowanie do szpitala, wyniki badań uzasadniające konieczność przyjęcia.
 • Udzielić w trakcie wywiadu pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwych informacji..
 • Poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji.
 • Złożyć do depozytu wszystkie wartościowe przedmioty będące w jego posiadaniu – w przeciwnym razie Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 • Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego dotyczących diagnozy, terapii i rehabilitacji, współpracować z personelem w zakresie wykonywania czynności zmierzających do poprawy stanu zdrowia.`
 • Przebywać w wyznaczonych salach w czasie obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych, wydawania posiłków,
 • Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się z Oddziału i każdorazowo zgłaszać zamiar jego opuszczenia.
 • Stosować się do przepisów o bezpieczeństwie i zagrożeniu pożarowym, przestrzegać zakazu dotykania aparatury i urządzeń medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
 • Utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu, szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia pacjent będzie obowiązany pokryć koszty związane z naprawą lub odtworzeniem).
 • Przestrzegać zasad higieny osobistej, utrzymywać porządek najbliższego otoczenia.
 • Stosować się do zalecanej diety, bez uzgodnienia z personelem Oddziału nie spożywać żywności i napojów przynoszonych przez odwiedzających. Żywność przynoszoną spoza budynku Szpitala należy przechowywać opisaną w lodówkach przeznaczonych dla pacjentów.
 • Odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.
 • Przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania, obrotu i wnoszenia na teren Szpitala napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych podobnie działających.
 • Korzystać z telefonów komórkowych w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu, a w szczególności poza godzinami ciszy nocnej oraz w pomieszczeniach z aparaturą medyczną.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2020