start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

POMOCNE INFORMACJE

Szanowni Państwo

W trosce o naszych pacjentów a Państwa bliskich informuję, iż w trakcie ich pobytu w oddziałach szpitalnych istnieje możliwość współuczestniczenia w wykonywanych czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych oraz związanych z procesem terapii (podawanie insulin, obsługa glukometru, opieka nad portem naczyniowym, leczenie żywieniowe – obsługa Pega, podawanie posiłków przez zgłębnik, pielęgnacja stomii, podawanie leków drogą inhalacji itp.). Zachęcamy do czynnego włączenia się w opiekę nad swoimi bliskimi w trakcie ich hospitalizacji co pozwoli na nauczenie się pod okiem profesjonalistów czynności koniecznych do sprawowania jak najlepszej opieki nad chorym po wypisie z oddziału lub doskonalenie już posiadanych przez Państwa umiejętności.


Celem ustalenia szczegółów współpracy zachęcamy do bieżącego kontaktu z personelem pielęgniarskim oddziału, w którym pacjent przebywa.


Służymy również informacjami niezbędnymi do zaopatrzenia w sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie, instytucje wspomagające Państwa w opiece nad chorym.


Przydatne linki i telefony


 1. Opieka nad przewlekle chorym; damy -rade. info -Fundacji „Razem Zmieniamy Świat” tel. 801-105-555
 2. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z chorobą Alzheimera; www.alzheimer.pl tel. zaufania 22 622-11-22 (wtorek, czwartek 15-17.00)
 3. Pacjenci ze stomią; Telefoniczne Centrum Pacjenta 800-300-300 www.polilko.pl (strona Polskiego Towarzystwa Stomijnego), www.salts.pl nr infolinii 800-120-130
 4. pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
  ch. Leśniowskiego -Crohna) Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit „J-elita” oddział małopolski Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia e-mail oddzial.malopolski@j-elita.org.pl
 5. Rany przewlekłe; Polskie Towarzystwo Leczenia Ran – www.epuap.org
 6. Pacjenci z cukrzycą; Polskie Towarzystwo Diabetologiczne www.cukrzyca.info.pl. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków www.diabetyk.org.pl,Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę – www.diabetycy.eu.
 7. Pacjenci dializowani – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych 12 625-46-13 605-448-693 osod@osod.info
 8. Pacjenci leczeni żywieniowo drogą przewodu pokarmowego – Stowarzyszenie Pacjentów Żywionych pozajelitowo i dojelitowo „ Apetyt na Życie” www.apetytnazycie.org, Polskie Stowarzyszenie Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych „PERMAF” www.permaf.pl, Nutricia Polska –801 16-5555 www.nutricia,com.pl, Nutrimed 801-358-808, www.olimp-labs.com, www.fresenius-kabi.pl www.zywieniema znaczenie.pl

Wsparcie instytucjonalne


 1. Usługi opiekuńcze - świadczą pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej na wniosek rodziny chorego – odpłatnie, wysokość opłaty w zależności od dochodu chorego
 2. Domy Pomocy Społecznej – pobyt całodobowy przyznawany na mocy Decyzji MOPS lub GOPS -odpłatnie wysokość opłaty w zależności od dochodu chorego i jego rodziny
 3. Dzienne Domy Pomocy Społecznej
 4. Pielęgniarska opieka długoterminowa; to świadczenie refundowane przez NFZ pacjentom, których ocena poziomu samodzielności wg Skali Barthel wynosi 40 punktów lub mniej
 5. wizyty pielęgniarki środowiskowej - na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu
 6. Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze (ZOL) dedykowane pacjentom, którzy z uwagi na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych rehabilitacyjnych i kontynuacji leczenia których ocena poziomu samodzielności wg Skali Barthel wynosi 40 punktów lub mniej (wzór wniosku)
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności - wydawane prze Wojewódzkie i Powiatowe Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – niezbędne do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wydania karty parkingowej

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023