start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

ZOL - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

example1
KIEROWNIK: mgr piel. Dorota Garstka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Kontakt telefoniczny:
Dyżurka Pielęgniarska: 14 63 10 622
Kierownik: 14 63 10 620
Telefon dla pacjentów: 14 63 10 623
Fax: 14 63 10 621

Lokalizacja:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy mieści się w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53, w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta.

Informacja o przyjęciu do ZOL:

 • Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel (wg karty kwalifikacji) uzyskał od 0 do 40 pkt.
  Do Zakładu nie mogą być przyjmowane osoby, u których wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 • Z wnioskiem o umieszczenie w ZOL może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy lub - za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego - inna osoba lub podmiot leczniczy.
 • Wniosek o umieszczenie pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym należy złożyć w Zakładzie przy ul. Szpitalnej 53. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji,
  • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego,
  • kserokopie kart informacyjnych lub innej dokumentacji medycznej z leczenia w placówkach medycznych,
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o umieszczenie w zakładzie lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie.
   Formularze niezbędne do uzyskania skierowania dostępne są na stronie internetowej Szpitala (linki poniżej) lub w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
 • O przyjęciu do Zakładu decyduje Kierownik ZOL w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. O decyzji osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL zostaje poinformowana pisemnie.
 • Jeżeli osoba skierowana do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z powodu braku miejsc nie może być przyjęta do Zakładu – zostaje wpisana na listę oczekujących.
 • Kierownik ZOL lub osoba przez niego upoważniona informuje osobę zainteresowaną lub jej rodzinę o terminie przyjęcia do Zakładu.
 • W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia na wniosek lekarza kierującego pacjent może zostać przyjęty do ZOL w trybie pilnym.

Dokumenty do przyjęcia do ZOL (do pobrania):

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023