start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

KONKURSY - OFERTY PRACY

2017-11-06
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016. 1793 z późn. zm.)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w godzinach podstawowej ordynacji i godzinach dyżuru medycznego w następujących rodzajach świadczeń medycznych:

I. Świadczenia medyczne udzielane w oddziałach szpitalnych w zakresie:
  1. chorób wewnętrznych,
  2. chorób płuc,
  3. dermatologii,
  4. geriatrii,
  5. ginekologii,
  6. kardiologii,
  7. neonatologii
II. Świadczenia medyczne udzielane w Izbie Przyjęć Szpitala
III. Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Przyjmujemy oferty lekarzy w ramach indywidualnych, specjalistycznych praktyk lekarskich o odpowiednich kwalifikacjach.


Okres udzielania świadczeń: do indywidualnego uzgodnienia.Oferty powinny być składane według zasad określonych w specyfikacji dostępnej w Dziale Kadr i Szkolenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13 (budynek A pok. nr 18), nr telefonu: 014 6310606 lub na stronie Szpitala: www.ssz.tar.pl


Miejscem składania ofert jest sekretariat (budynek A pok. nr 13) w od 7.30- do 15.00.


Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2017r. o godz.11.00,
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2017r. o godz. 12.00 w pok. nr 18 (bud.A)
Termin związania z ofertą: 90 dni od terminu składania ofert.
→  pobierz ogłoszenie →  specyfikacja →  formularz ofertowy


Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2018