start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

KONKURSY - OFERTY PRACY

2018-05-04
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
zatrudni do Laboratorium technika analityki medycznej

Warunki pracy, tj. forma i wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie – do indywidualnego uzgodnienia.


Oferty należy kierować na adres:
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, Dział Kadr i Szkolenia 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13


Kontakt telefoniczny: tel. 14 63 10 606, 14 63 10 484, email: kadry@ssz.tar.pl


2018-04-12
OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie


na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018.
160 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 1938 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji
w godzinach podstawowej ordynacji i godzinach dyżuru medycznego
w następujących rodzajach świadczeń medycznych:

I. Świadczenia medyczne udzielane w oddziałach szpitalnych w zakresie:

  1. chorób wewnętrznych,
  2. chorób płuc,
  3. dermatologii,
  4. geriatrii,
  5. ginekologii,
  6. kardiologii,
  7. neonatologii,
  8. rehabilitacji

II. Świadczenia medyczne udzielane w Izbie Przyjęć Szpitala

III. Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Przyjmujemy oferty lekarzy w ramach indywidualnych, specjalistycznych praktyk lekarskich o odpowiednich kwalifikacjach.


Okres udzielania świadczeń: do indywidualnego uzgodnienia.

Oferty powinny być składane według zasad określonych w specyfikacji dostępnej w Dziale Kadr
i Szkolenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13 (budynek A pok. nr 18),
nr telefonu: 014 6310606 lub na stronie Szpitala: www.ssz.tar.pl/konkursy_praca/


Miejscem składania ofert jest sekretariat (budynek A pok. nr 13) w od 7.30- do 15.00.


Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2018r. o godz. 15.00,

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w pok. nr 18 (bud.A)

Termin związania z ofertą: 90 dni od terminu składania ofert.Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zastrzega sobie prawo decyzji o zawarciu umowy z wyłonionymi przez Komisję Konkursową Oferentami, odwołania konkursu, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, pozostawienia go bez rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2018