start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie
jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000005909 oraz Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008482.

Szpital posiada akredytację medyczną Ministra Zdrowia
Zakres akredytacji obejmuje wdrożenie przeszło 200 standardów akredytacyjnych, obejmujących procedury medyczne szpitala, także standardy dotyczące m. in. stosowania bezpiecznego sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego, itp.

Szpital posiada certyfikat jakości w zakresie:
wieloprofilowe szpitalne leczenie stacjonarne, operacyjne i zachowawcze, rehabilitacja lecznicza, leczenie ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: endoskopowe, ultrasonograficzne z zakresu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, diagnostyki specjalistycznej w tym laboratoryjnej i obrazowej, świadczenia w Izbie Przyjęć, świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze.
 • ISO 9001:2015 – wdrożenie systemu zarządzania jakością

Szpital zapewnia pacjentom:
 • całodobową, pełną diagnostykę i leczenie w 11 oddziałach szpitalnych, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, Ośrodku Dializ, bloku operacyjnym, pracowni hemodynamiki, oraz pracowniach diagnostyki medycznej (laboratorium, ultrasonografii, rentgenodiagnostyki, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej)
 • leczenie i konsultacje specjalistyczne w 9 specjalistycznych poradniach przyszpitalnych
 • pielęgniarską opiekę długoterminową w domu chorego
 • profilaktykę zdrowotną
 • rehabilitację dzienną

Szpital świadczy usługi zdrowotne:

 • bezpłatnie – osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub na podstawie innych przepisów o bezpłatnej pomocy medycznej,
 • odpłatnie – osobom nieuprawnionym w rozumieniu przepisów.\

Szpital jest laureatem:
 • Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Publicznych w kategorii "Najlepszy Szpital w Polsce" 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2006
 • wyróżnionym w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2007
 • Konkursu "Firma Równych Szans" 2007 za wysoką świadomość społeczną oraz gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • Konkursu "Firma Równych Szans" 2007 - III miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w obszarze wynagrodzeń oraz łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi
 • Konkursu Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Mamie 2007
 • Perły Medycyny 2008
 • Znamy i dbamy o prawo mamy 2016 – III miejsce w kategorii warunki
 • Modernizacja Roku 2015 – I miejsce w kategorii obiektów ochrony zdrowia i pomocy społecznej


W kaplicy szpitala można też skorzystać ze wsparcia duchowego
Link do strony Kapelana Szpitala: www.mbfatimskiej.diecezja.tarnow.pl


W Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie działa Zespół ds etyki, który służy pomocą w rozwiązywaniu problemów etycznych personelu i pacjentów Szpitala - tel. kontaktowy 14 63-10-605
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023