start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2020

Projekty unijne

NoweCK Od listopada 2020 roku sukcesywnie jest uruchamiane Centrum Chorób Serca w nowo wybudowanym pawilonie, zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania ul. Starodąbrowskiej i Mickiewicza. Mieszkańcy Tarnowa mogli na co dzień obserwować imponujące tempo prac oraz postępującą rozbudowę Szpitala. Obiekt został wybudowany przez rzeszowskie przedsiębiorstwo SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp.k. w okresie od kwietnia 2019 do czerwca 2020 roku. Po odbiorze inwestycji nastąpił kolejny etap prac a więc wyposażanie obiektu w nowy sprzęt i aparaturę medyczną oraz łóżka szpitalne, szafki oraz pozostałe meble i inny sprzęt.
W nowym 3 kondygnacyjnym pawilonie na parterze znajdują się specjalistyczne poradnie kardiologiczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe oraz łóżka szybkiej diagnostyki kardiologicznej. Piętro I i II budynku przeznaczone zostało na działalność stacjonarną.
Budynek jest połączony z Budynkiem Chirurgii kolejnym przeszklonym łącznikiem; tym samym łączy się z wszystkimi pawilonami Szpitala.
Szczególny czas 2020 roku czyli pandemia koronawirusa COVID-19, wymusiła częściowe zmiany w działalności szpitali tj. przekształcanie łóżek szpitalnych w łóżka tzw. „covidowe” oraz okresowe wstrzymanie planowych przyjęć pacjentów „nie covidowych”. To sprawiło, że obiekt od listopada br. jest uruchamiany etapami, z uwagi na konieczność zapewnienia opieki medycznej wszystkim chorym. W nowym roku 2021 całość działalności kardiologicznej Szpitala będzie już prowadzona w nowym pawilonie.

Inwestycja współfinansowana ze środków strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Koszt inwestycji wyniósł łącznie 20 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej - 9,2 mln zł oraz dofinansowania Gminy Miasta Tarnowa – 2 mln zł.

Tą ważną inwestycją Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zakończył duży projekt pn. Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Projekt był realizowany w latach 2017 - 2020 i obejmował swoim zakresem ponadto: modernizację stacji dializ (2017 rok), modernizację części pawilonu chirurgicznego (2017 – 2018) oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla bloku operacyjnego i pionu kardiologii (2017 – 2020).

Koszt całego projektu wyniósł 24,4 mln zł, w tym 12,3 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 2 mln zł dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa; pozostałe 10,1 mln zł stanowiły środki własne Szpitala.25 listopada 2020

Respiratowy Do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego Szpitala trafiły trzy nowoczesne respiratory (2 stacjonarne i 1 transportowy), zakupione dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Szpital otrzymał na zakup respiratorów 160 tys. zł, pozostałe 57 tys. zł to środki własne placówki. Nowe urządzenia pozwolą na wymianę wyeksploatowanego sprzętu; w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 ma to szczególne znaczenie.

Dziękujemy w imieniu pacjentów.


04 listopada 2020 r.

TUW PZUW Oparte na sztucznej inteligencji innowacyjne rozwiązanie pomoże na choroby płuc pacjentom Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przekazał oddziałowi Pulmonologii tarnowskiego szpitala bezprzewodowe stetoskopy, które umożliwiają badanie chorych na odległość. Są pomocne zwłaszcza w przypadku osób, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem.

Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie jako jeden z dwóch pierwszych w Polsce otrzymał bezprzewodowe stetoskopy od TUW PZUW którego jest członkiem – Idea ubezpieczeń wzajemnych to dla nas także ofiarność i niesienie pomocy. W dobie pandemii jest ona szczególnie potrzebna mówi prezes Rafał Kiliński

W związku z pandemia TUZ PZUW przeznaczył aż jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych dla należących do towarzystwa szpitali. Do części trafiły także zakupione przez PZU tzw. opaski życia któe monitorują podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmują personel medyczny w przypadku zagrożenia06 października 2020 r.

Logo

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną zatrudni lekarzy oraz studentów kierunków medycznych. Osoby chętne do podjęcia pracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 14 6310 110 / 14 6310 303 lub email dyrekcja@ssz.tar.pl / administracja@ssz.tar.pl


azoty Dyrektor Marcin Kuta, wybrany został wiceprzewodniczącym Rady Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Organizacja ta reprezentuje interesy 160 szpitali z całego kraju, podległych powiatom oraz miastom na prawach powiatu.

Marcin Kuta, dyrektor szpitala przez tarnowian nazywanego od lat „starym”, posiada bogaty dorobek zawodowy i znaczące dokonania na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Zarządzał m.in. wojewódzkimi strukturami ochrony zdrowia jako lekarz wojewódzki – dyrektor wydziału zdrowia, współorganizował Małopolską Regionalną Kasę Chorych, inicjował i wdrażał nowe metody finansowania świadczeń zdrowotnych, kształtując nowy system ochrony zdrowia.

Szpitalem im. E. Szczeklika kieruje od 2004 roku. W tym okresie skutecznie przeprowadził proces głębokiej restrukturyzacji placówki, dokonując trwałej poprawę kondycji finansowej lecznicy - szpital od 14 lat przynosi zyski. Dokonał też gruntownej modernizacji i rozbudowy placówki – ze „starego” powstał nowoczesny, wielospecjalistyczny, nowocześnie wyposażony szpital. Obecnie na ukończeniu jest najnowsza inwestycja szpitalna – nowy pawilon wraz z infrastrukturą, w którym skoncentrowana będzie działalność kardiologiczna.

Zrzeszający 160 szpitali z całego kraju, podległych powiatom oraz miastom na prawach powiatu Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych powstał w 2016 roku, gdyż szpitale powiatowe nie chciały być traktowane jako lecznice drugiej kategorii. Podstawowym celem związku, jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec organów władzy publicznej i innych podmiotów. Związek nie tylko stara się o poprawę finansowania szpitali powiatowych, ale również aktywnie uczestniczy w dyskusji nad zmianami systemowymi w opiece zdrowotnej.26 sierpnia 2020 r.

azoty Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Grupy Azoty S.A. do naszego Szpitala przekazana została darowizna finansowa w wysokości 250 tys. zł – w ramach wsparcia związanego z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Otrzymane środki finansowe pozwoliły nam zakupić dodatkowy sprzęt medyczny jak: przewoźny aparat RTG, respirator reanimacyjno-transportowy, 10 lamp bakteriobójczych przepływowych oraz komorę laminarną. Urządzenia te trafiły na oddział obserwacyjno-zakaźny dzieci oraz do pracowni diagnostyki obrazowej a także diagnostyki laboratoryjnej. Ponadto zakupione zostały środki ochrony indywidualnej dla kadry medycznej m.in.: maski ochronne z filtrami, maseczki chirurgiczne, przyłbice, google oraz kombinezony ochronne.
Wsparcie okazane w początkowym okresie pandemii miało dla nas wielkie znaczenie. Zakupione urządzenia będą wykorzystywane nie tylko w okresach wzmożonej zachorowalności na koronawirusa ale także w codziennej pracy Szpitala.
Dziękujemy!15 lipca 2020 r.

wfosigw.png Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie informuje, że rozpoczął w miesiącu lipcu 2020 roku realizację zadania „Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”. Efektem ekologicznym programu będzie unieszkodliwienie skażonych odpadów medycznych wykorzystywanych w trakcie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

- koszt kwalifikowany zadania - 369 tys. zł.
- wysokość dotacji z WFOŚiGW - 66 tys. zł.


10 lipca 2020 r.

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 03.06.2020r.
w wieku 65 lat odszedł od nas wspaniały lekarz, kolega
i przyjaciel dr n. med. Marek Kuhl.


Marek Khul Przez prawie całe swoje życie zawodowe związany był ze Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie, gdzie w roku 1979 po ukończonych na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie studiach, rozpoczął pracę w Szpitalu jako lekarz stażysta.
Następnie pracował w Przychodniach Rejonowych Szpitala a potem aż do 2018 roku jako lekarz oddziału chorób wewnętrznych. Stale podnosił swoją wiedzę i doskonalił umiejętności: w roku 1987 zdobywając specjalizację II st. w dziedzinie chorób wewnętrznych, następnie w roku 1989 specjalizację II st. w dziedzinie gastroenterologii a w roku 1990 uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W swoim życiu zawodowym pełnił funkcje: Kierownika Izby Przyjęć, Kierownika Pracowni Endoskopii i Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych. Przez cały ten czas doskonalił też swoje umiejętności w zakresie gastroenterologii zabiegowej, która była jego pasją i w której był wzorem i nauczycielem dla wielu lekarzy.


Wraz z Jego odejściem tarnowska służba zdrowia, traci znakomitego specjalistę chorób wewnętrznych i gastrologa, który zajmował się pacjentami profesjonalnie i był im bardzo oddany. Dla nas którzy go znaliśmy, jego nagła śmierć to wielki żal, że już nigdy nie zaskoczy nas swoim "specyficznym" poczuciem humoru, ciepłym uśmiechem, przyjaznym gestem....

03 czerwca 2020 r.

canpack W kwietniu br. do Szpitala trafiło urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń. Urządzenie gwarantuje skuteczną dezynfekcję oddziałów intensywnej opieki, oddziałów zakaźnych, sal operacyjnych oraz pooperacyjnych. W obecnej sytuacji epidemiologicznej ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów oraz kadry medycznej.
Koszt urządzenia wyniósł 147 600 zł i w całości został pokryty z darowizny przekazanej Szpitalowi przez firmę CANPACK S.A. z siedzibą w Krakowie - w ramach wsparcia związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Serdecznie dziękujemy.


20 kwietnia 2020 r.

W imieniu Pacjentów oraz Personelu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Darczyńcom naszej placówki za okazaną pomoc i wsparcie.

W ostatnich 3 tygodniach doświadczamy ogromnej życzliwości ze strony dużych i małych przedsiębiorstw oraz wielu osób indywidualnych. Do Szpitala codziennie docierają przesyłki. To środki ochrony indywidualnej: tysiące maseczek ochronnych, przyłbice, kombinezony czy gogle oraz płyny dezynfekcyjne. To pomoc finansowa, która pozwala nam kupić dodatkowy, niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny ratujący życie. To także woda mineralna, artykuły spożywcze oraz podstawowe kosmetyki w postaci kremów do rąk.

Oddolna inicjatywa i łańcuch ludzi o wielkich sercach pokazuje, że w walce z COVID-19 nie jesteśmy sami. Daje nam to również poczucie solidarności społecznej, szacunku i wsparcia dla naszej pracy. Raz jeszcze serdecznie dziękuje Wszystkim Państwu.

Marcin Kuta


10 kwietnia 2020 r.

Mija 12 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji a widać zbliżający się koniec prac budowlanych. Nowe obiekty – budynek przyszłego Centrum chorób serca oraz łącznik komunikacyjny nabierają ostatecznych kształtów. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Projekty unijne6 kwietnia 2020 r.

Projekty unijne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w kwietniu 2020 r. przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.
Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 46 placówek medycznych z terenu województwa. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego tj.: aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do znieczuleń, automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, echokardiografu, skanerów do aparatów RTG, automatycznego systemu zamkniętego do real time PCR.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Priorytet 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój  usług  zdrowotnych  i  społecznych ukierunkowanych  na  walkę  z  epidemią  COVID-19. 

Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.12.2020

Dofinansowanie projektu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - 1 040 369 zł

01 kwietnia 2020 r.

Projekty unijne

Szpital przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 38 szpitali z terenu województwa.

MSIM Projekt zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy MSIM na poziomie regionalnym, która umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy placówkami medycznymi w regionie. W efekcie zostanie ujednolicony i usprawniony proces gromadzenia danych i informacji medycznych a uprawnione podmioty będą mieć zapewniony szybki dostęp do tych danych.
Platforma MSIM zostanie ponadto rozbudowana o dodatkowe e-usługi/funkcjonalności m.in. pacjenci uzyskają dostęp do swoich danych medycznych, powstanie e-rejestracja regionalna. Pozwoli to zwiększyć dostępność i jakość e-usług świadczonych dla pacjentów.
Platforma MSIM zostanie docelowo połączona w ogólnokrajową platformą P1.

W przyszłości do MSIM zostaną dołączone kolejne placówki medyczne.

W ramach projektu planowane są:

 • roboty budowlano-instalacyjne dot. wyposażenia serwerowni
 • zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury informatycznej
 • zakup dodatkowego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz usług wdrożeniowych.
  • Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2.Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia.

   Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2021 r.


   Wartość projektu dot. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika - 3 280 952 zł

   Wartość dofinansowania z UE: 2 952 857 zł

   20 stycznia 2020 r.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023