start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2018

Wszystkie dzieci oczekują z wielką nadzieją św. Mikołaja. Nie wszystkie jednak w dniu 6 grudnia mogą czekać we własnym domu na jego wizytę. Tak jest m.in. z dziećmi, które wymagają leczenia w szpitalu. Do nich właśnie – maluchów i nieco starszych – przebywających w Oddziale Zakaźnym Dzieci naszego Szpitala przyjechał św. Mikołaj. Mimo początkowej nieśmiałości doskonale się dogadywali; nawet okazało się, iż jeden z chłopców ma także na imię Mikołaj. Każdy mały pacjent otrzymał od św. Mikołaja upominek – pluszowego misia, przytulankę. Zaskoczenie, uśmiech i radość na twarzach dzieci były bezcenne.

6 grudnia 2018 r.

Z końcem października br. przy budynku Krwiodawstwa zakończono prace związane z montażem zewnętrznej windy. W tym dwukondygnacyjnym budynku, na I piętrze działa „szkoła rodzenia” a od października 2017 r. funkcjonuje przychodnia nocnej i świątecznej opieki medycznej. Budynek wcześniej - z uwagi na inne przeznaczenie – nie wymagał posiadania dźwigów osobowych. Obecnie z usług medycznych opieki całodobowej korzysta ok. 2,5 tys. osób; duża część to osoby starsze, schorowane, nie w pełni sprawne. Montaż windy był koniecznością; mała powierzchnia budynku i wewnętrzne rozwiązania sprawiły, iż zamontowano platformę zewnętrzną.

Tym samym zlikwidowano bariery architektoniczne i znacznie poprawiono dostęp do usług medycznych.
Cała inwestycja kosztowała 120 tys. zł, z czego 15 % tj. 18 tys. zł stanowiło dofinansowanie z PFRON a pozostałe ponad 100 tys. zł to były środki Szpitala.

5 listopada 2018 r.

W listopadzie br. oddany został do użytku kolejny duży parking na terenie Szpitala. Został on zlokalizowany za Pawilonem II, od ul. Słonecznej. Roboty budowlane trwały 3 miesiące i objęły m.in. prace związane z usunięciem części skarpy od ul. Słonecznej, rozbiórką dotychczasowych fragmentów starych dróg i ogrodzeń, wykopem nowych pasów drogowych, wykonaniem sieci kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego, przygotowaniem powierzchni pod miejsca parkingowe. Wybudowana została nowa wewnętrzna droga p/pożarowa; zainstalowano oświetlenie uliczne; zaaranżowane zostały tereny zielone.

Nowy parking o powierzchni 3 150 m2 posiada 120 miejsc postojowych. Do tej pory w Szpitalu było 220 miejsc parkingowych a obecnie będzie w sumie 340 miejsc i to powinno rozwiązać problem pracowników oraz pacjentów i ich rodzin. Koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tys. zł i został sfinansowany w całości ze środków Szpitala.

4 listopada 2018 r.

W maju br. zakończone zostały prace inwestycyjne w Pawilonie Chirurgii. To jeden z najstarszych budynków Szpitala, pochodzący z XIX w., wielokrotnie przebudowywany. Mieszczą się w nim oddziały zabiegowe: ginekologii, ortopedii oraz chirurgii ogólnej. Jeszcze 3 lata temu przy każdym z oddziałów, na trzech kondygnacjach, znajdowały się sale operacyjne; nie spełniało to obecnych wymogów. Od 2016 roku cała działalność operacyjna Szpitala jest skoncentrowana w nowoczesnym Pawilonie Zabiegowym.

Obecna modernizacja wiązała się z zagospodarowaniem pomieszczeń po 2 salach operacyjnych - zlokalizowanych na parterze (oddz. ginekologii) oraz na I piętrze (oddz. ortopedii). Wyburzono część ścian działowych i postawiono nowe, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne (wod-kan., elektryczne, gazów medycznych, okablowanie komputerowe), wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, posadzki ceramiczne, płytki PCV, płytki ścienne, sufity podwieszane. Zamontowano nowe grzejniki, urządzenia sanitarne oraz medyczne.

Częściowo przebudowana została elewacja północna i wschodnia oraz zostały naprawione istniejące tynki. Prace te poprzedziła rozbiórka parterowego budynku od strony wschodniej (przybudówki), gdzie wcześniej znajdowały się poradnie i izby przyjęć pionu zabiegowego; wtedy też zlikwidowane zostały zewnętrzne instalacje klimatyzacji sal operacyjnych (metalowa konstrukcja zasłaniająca Pawilon Chirurgii od ul. Starodąbrowskiej).


Kolejny element projektu to modernizacja części Pawilonu Chirurgicznego, która swoim zakresem obejmuje pomieszczenia po przeniesionych w 2016 r. dwóch salach operacyjnych z parteru i I piętra budynku. Pomieszczenia na parterze zostaną zaadaptowane na ginekologiczną izbę przyjęć i poradnię ginekologiczno-położniczą a na I piętrze na poprawę warunków oddziału ortopedii. W ramach projektu przewidziano zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby bloku operacyjnego oraz pionu kardiologii tj.: stołu operacyjnego, aparatu do znieczuleń, zestawu do laparoskopii, echokardiografu i systemów monitoringu kardiologicznego. Całkowita wartość projektu Szpitala wynosi 15,3 mln zł, z czego 12,3 mln zł stanowi pozyskane przez Szpital dofinansowanie zewnętrzne tj. Unii Europejskiej (11,5 mln zł) i budżet państwa (0,8 mln zł).
Zakończony remont i przebudowa ma na celu poprawę warunków funkcjonowania poradni i pomieszczeń socjalnych bezpośrednio przynależnych do oddziałów. I tak na parterze przy oddziale ginekologii zostały zlokalizowane: poradnia ginekologiczno-położnicza oraz poradnia neonatologiczne (przeniesione z Budynku Krwiodawstwa), ginekologiczna izba przyjęć (z „przybudówki”), pracownia cytologii i USC, punkt rejestracji i toalety. Rozproszona wcześniej działalność została skoncentrowana w jednej lokalizacji.
Na I piętrze pawilonu zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń oddziału ortopedii w sposób, który pozwolił uruchomić dodatkowe sale chorych i toalety a także poprawił warunki pracy kadry medycznej.

Koszt inwestycji wyniósł 1 343 tys. zł, z czego 1 074 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

11 czerwca 2018 r.

W dniu 7 maja 2018 r. Minister Zdrowia przyznał akredytację medyczną Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie na okres kolejnych 3 lat. To już trzeci certyfikat akredytacyjny; po raz pierwszy Szpital uzyskał go w 2011 roku. Przyznanie certyfikatu poprzedził kilkudniowy przegląd akredytacyjny, który miał miejsce w m-cu lutym br. i był dokonany przez zespół ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Eksperci oceniali stopień zgodności rzeczywistej pracy Szpitala z wymogami standardów akredytacyjnych. W Szpitalu od 9 lat wdrożonych jest ponad 260 standardów akredytacyjnych. Obejmują one wszystkie procedury medyczne, w tym m.in.: dotyczące bezpieczeństwa pacjentów w trakcie zabiegów diagnostycznych i operacyjnych, właściwej opieki w okresie pooperacyjnym, leczenia bólu, racjonalnej antybiotykoterapii, profilaktyki choroby zatorowo-zakrzepowej, zapewnienia właściwej ochrony radiologicznej w trakcie wykonywanych badań, zapewnienia jakości wykonywanych badań laboratoryjnych i obrazowych, działań mających na celu redukcję ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych itd. Są wdrożone standardy dot. bezpiecznego stosowania sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji czy prowadzenia segregacji, transportu i utylizacji odpadów medycznych, itp.

Posiadana przez Szpital akredytacja medyczna dla pacjentów przekłada się na odpowiednią jakość procesu diagnozowania i leczenia, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz mniejsze ryzyko występowania błędów i powikłań. Z kolei uzyskana ocena na poziomie 86 % spełniania standardów akredytacyjnych przez Szpital znajdzie po raz pierwszy także odbicie w wyższym poziomie finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia; od 2018 roku premiowane są placówki gwarantujące jakość i bezpieczeństwo leczenia.

Posiadając w/w certyfikat Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika znajduje się w gronie elitarnych placówek medycznych – akredytację posiada 198 placówki na prawie 800 szpitali wielospecjalistycznych w Polsce.
Projekt objął swym zakresem także modernizację części Budynku Głównego tj. pomieszczenia stacji dializ. Ta część projektu została już zrealizowana w roku 2017 r. Prace budowlane trwały 5 miesięcy - wyburzono część istniejących ścian, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, wykonano cały nowy wystrój wnętrz. Stacja otrzymała nowe wyposażenie tj. sztuczne nerki wraz ze stacją uzdatniania wody a także nowe łóżka dla pacjentów i pozostałe wyposażenie.

Kolejny element projektu to modernizacja części Pawilonu Chirurgicznego, która swoim zakresem obejmuje pomieszczenia po przeniesionych w 2016 r. dwóch salach operacyjnych z parteru i I piętra budynku. Pomieszczenia na parterze zostaną zaadaptowane na ginekologiczną izbę przyjęć i poradnię ginekologiczno-położniczą a na I piętrze na poprawę warunków oddziału ortopedii. W ramach projektu przewidziano zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby bloku operacyjnego oraz pionu kardiologii tj.: stołu operacyjnego, aparatu do znieczuleń, zestawu do laparoskopii, echokardiografu i systemów monitoringu kardiologicznego. Całkowita wartość projektu Szpitala wynosi 15,3 mln zł, z czego 12,3 mln zł stanowi pozyskane przez Szpital dofinansowanie zewnętrzne tj. Unii Europejskiej (11,5 mln zł) i budżet państwa (0,8 mln zł).

17 maja 2018 r.

W dniu 12 marca br. podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Szpitalem na dofinansowanie ze środków strukturalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 naszego projektu pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”. Pierwszy etap rozbudowy miał miejsce w latach 2014 – 2015. Powstał wtedy nowy pawilon zabiegowy oraz system przewiązek komunikacyjnych, które połączyły 5 budynków Szpitala w całość. Do nowego obiektu przeniesiono ogólną izbę przyjęć, centralną pracownię endoskopii oraz blok operacyjny z 5 salami zabiegowymi. Poprawiły się warunki przyjęć pacjentów oraz podniósł poziom bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów operacyjnych i zabiegów diagnostycznych. Budowa łączników komunikacyjnych sprawiła, że pacjenci i personel od 3 lat przemieszczają się po całym Szpitalu w ramach zamkniętych przestrzeni. Obecnie kolejne duże zadania inwestycyjne Szpitala uzyskały dofinansowanie z RPO WM. Najistotniejszą inwestycją będzie budowa nowego pawilonu łóżkowego z przeznaczeniem na Centrum Chorób Serca. Powstanie ono na bazie obecnie funkcjonujących oddziałów: kardiologii i elektroterapii oraz kardiologii inwazyjnej a także pracowni diagnostycznych i poradni specjalistycznych. Nowoczesna część zabiegowa dla pionu kardiologii już jest w nowym pawilonie zabiegowym – tworzą ją dwie operacyjne: jedna do ostrych zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej, druga do chirurgii naczyniowej i angiologii. Nowy pawilon zostanie zlokalizowany od ul. Starodąbrowskiej, w jednej linii z powstałym w 2015 r. pawilonem zabiegowym; również zostanie skomunikowany przewiązką z pozostałymi pawilonami szpitalnymi. Liczba pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi w naszym Szpitalu to około 5 tys. osób rocznie i stale rośnie. Rozwiązania, które zostały przyjęte w projekcie mają sprawić, że znacząco rozszerzone zostaną możliwości diagnostyczno-terapeutyczne pionu kardiologii oraz nastąpi zdecydowana poprawa warunków hospitalizacji pacjentów. Pacjenci po zawałach serca będą objęci opieką koordynowaną – w jej różnych formach. Kadra medyczna Szpitala uzyska znacznie lepsze warunki pracy. Zakłada się, iż pawilon powstanie do końca 2019 r. a działalność w nim zostanie uruchomiona w roku kolejnym. „Stary” Szpital od lat boryka się z ograniczeniami lokalowymi i wszystkie inwestycje ukierunkowane są na poprawę warunków przyjęć i leczenia chorych. Planowane przeniesienie działalności obu oddziałów kardiologii do nowoczesnego obiektu „uwolni” powierzchnie w Pawilonie II, co z kolei pozwoli na przeniesienie tutaj naszego zakładu opiekuńczo-leczniczego z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej. W kolejnych planach jest także utworzenie oddziału geriatrii, którego nie ma w naszym regionie.

Projekt objął swym zakresem także modernizację części Budynku Głównego tj. pomieszczenia stacji dializ. Ta część projektu została już zrealizowana w roku 2017 r. Prace budowlane trwały 5 miesięcy - wyburzono część istniejących ścian, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, wykonano cały nowy wystrój wnętrz. Stacja otrzymała nowe wyposażenie tj. sztuczne nerki wraz ze stacją uzdatniania wody a także nowe łóżka dla pacjentów i pozostałe wyposażenie.

Kolejny element projektu to modernizacja części Pawilonu Chirurgicznego, która swoim zakresem obejmuje pomieszczenia po przeniesionych w 2016 r. dwóch salach operacyjnych z parteru i I piętra budynku. Pomieszczenia na parterze zostaną zaadaptowane na ginekologiczną izbę przyjęć i poradnię ginekologiczno-położniczą a na I piętrze na poprawę warunków oddziału ortopedii. W ramach projektu przewidziano zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby bloku operacyjnego oraz pionu kardiologii tj.: stołu operacyjnego, aparatu do znieczuleń, zestawu do laparoskopii, echokardiografu i systemów monitoringu kardiologicznego. Całkowita wartość projektu Szpitala wynosi 15,3 mln zł, z czego 12,3 mln zł stanowi pozyskane przez Szpital dofinansowanie zewnętrzne tj. Unii Europejskiej (11,5 mln zł) i budżet państwa (0,8 mln zł).

19 marca 2018 r.

Dziewczynka o imieniu: Helena przyszła na świat 2 stycznia, o godzinie 5.50 w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika.

Dziewczynka w chwili narodzin ważyła niewiele ponad 3000g i miała 52 cm wzrostu. To pierwsze dziecko Justyny i Mateusza Dydyńskich. Noworodek i jego rodzice otrzymali bon na kwotę dwóch i pół tysiąca złotych. Pierwszą tarnowiankę oraz pozostałe dzieci odwiedził prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.


fot. Artur Gawle | Tarnow.in – multimedialny portal regionalny

03 styczeń 2018r.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023