start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2011
logo_program_regionalny.jpg, 3,3kB logo_malopolska.jpg, 3,1kB logo_unia_europejska.jpg, 2,7kB
Technologie informatyczne w diagnostyce obrazowej
example1

W dniu 28 grudnia 2011 r. odbyła się w Szpitalu konferencja prasowa związana z zakończeniem realizacji projektu pn.: "Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie". W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Małopolski p. Roman Ciepiela.

Szpital im. E Szczeklika od kilkunastu lat inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne. Zrealizowany projekt to kolejny etap rozbudowy funkcjonującego w placówce systemu informatycznego – obecnie całkowicie została ucyfrowiona pracownia rentgenowska Szpitala i wraz z innymi pracowniami diagnostyki obrazowej (hemodynamiki, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego) objęta jednym elektronicznym systemem.

Projekt pozwolił na przejście z techniki analogowej tj. klasycznych błon RTG i obróbki fotochemicznej, na technikę cyfrową tj. obrazy w światowym standardzie. Wdrożony został także informatyczny system radiologiczny umożliwiający podgląd wszystkich badań diagnostyki obrazowej, ich przetwarzanie i archiwizację w postaci cyfrowej z możliwością natychmiastowego przesłania na oddziały szpitalne i poradnie.

Najistotniejszą zaletą ucyfrowienia są lepsze możliwości diagnostyczne.

W przeciwieństwie do analogowych metod, które dostarczały tradycyjne zdjęcia, obraz cyfrowy można dowolnie modyfikować: powiększać, zmieniać jego kontrast i zaczernienie. Na monitorze można dokonać niezbędnych pomiarów, wybrać dowolny obszar w celu przeprowadzenia jego szczegółowych oględzin, co umożliwia wyższą wykrywalność zmian i ich precyzyjne określenie.

Inwestycję zrealizowano w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 820 tys. zł - ze środków unijnych pochodziło 615 tys. zł (75 % wartości projektu), pozostałe środki z budżetu Szpitala.

Dzięki zrealizowanym w okresie ostatniego 1,5 roku inwestycjom pracownia RTG "starego" Szpitala jest jedną z najnowocześniejszych w Małopolsce. W ubiegłym roku zakończyła się przebudowa pomieszczeń oraz zakupiony został nowoczesny aparat RTG. Ucyfrowienie pracowni to ważny etap zamykający jej gruntowną modernizację. Dla Szpitala nowoczesna diagnostyka obrazowa jest istotnym ogniwem w procesie leczenia pacjentów - od postawienia szybkiej i właściwej diagnozy zależy niejednokrotnie życie pacjenta – stąd w minionym roku zakupiony został także nowoczesny angiograf do pracowni hemodynamiki oraz tomograf komputerowy.

28 grudnia 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Św. Mikołaj w szpitalu
example1
Fotorelacja z wizyty św Mikołaja w Szpitalu Szczeklika
6 grudnia 2011r
..:: zobacz zdjęcia
16-ta pozycja "Szczeklika" w rankingu "Bezpieczny Szpital 2011"
example1

W dniu 17 października 2011 r. ogłoszone zostały wyniki kolejnej edycji ogólnopolskiego rankingu "Bezpieczny Szpital", organizowanego przez dziennik "Rzeczpospolita" oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia".

W tegorocznym rankingu Szpital nasz uplasował się na 16-tym miejscu w kraju w gronie zabiegowych publicznych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych.

Z kolei w Małopolsce - wśród szpitali publicznych i niepublicznych - Szpital im.Szczeklika zajął 2-gie miejsce, wyprzedził nas tylko Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera w Krakowie.

Warto przypomnieć, że nasza placówka od 8 lat systematycznie uczestniczy w rankingu "Bezpieczny Szpital" ponieważ pozwala on ocenić własną pozycję na ogólnopolskim rynku usług medycznych. W każdym roku organizatorzy rankingu stawiają szpitalom coraz wyższe wymogi co powoduje, iż chcąc znaleźć się w "złotej setce" niezbędne jest ustawiczne podnoszenie poziomu oferowanych usług medycznych poprzez kształcenie kadr medycznych, doposażanie placówek w aparaturę medyczną, modernizacje i unowocześnianie obiektów, właściwe zarządzanie placówką i jej finansami, wdrażanie systemów jakości usług.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 234 szpitale na ponad 800 w kraju. Organizatorzy konkursu podkreślali, iż wiele placówek nie przystąpiło do oceny z uwagi na pogarszającą się rentowność placówek, brak możliwości modernizacji oddziałów czy niski poziom zakupu nowego sprzętu medycznego.

Od pierwszej edycji rankingu tj. od 2004 r. Szpital im. Szczeklika zawsze plasował się w gronie 100 najlepszych polskich szpitali i sukcesywnie poprawiał swoją pozycję m.in.: w 2009 r. zajął 69 a w 2010 r. – 35 miejsce. 16 pozycja w 2011 r. to kolejny awans dla Szpitala. Do tak znaczącej poprawy pozycji placówki w rankingu w dużym stopniu przyczyniło się wdrożenie i zdobycie akredytacji medycznej, którą może się poszczycić zaledwie ok. 100 szpitali w kraju. To także efekt kolejnych inwestycji – modernizacji obiektów i zakupów aparatury medycznej a także dobra kondycja finansowa. Należy podkreślić, iż wśród finalistów rankingu tarnowski "stary" Szpital jest jedyną placówką liczącą 175 lat co wiąże się z prowadzeniem działalności leczniczej w obiektach w części "historycznych" i sprawia, że konkurowanie na rynku medycznym nie jest łatwe. Kilkuletni proces inwestycyjny, rozszerzony zakres i poziom usług medycznych, kwalifikacje kadr medycznych, rozszerzony dostęp do diagnostyki, wdrożone systemy jakości sprawiają, iż obecnie to jeden z nowocześniejszych szpitali; wyniki tegorocznego rankingu są tego potwierdzeniem. Dla mieszkańców Tarnowa wysoka pozycja szpitala to gwarancja wysokiej jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa procesu leczenia.

18 października 2011r
Akredytacja medyczna dla Szpitala
example1

W dniu 4 października 2011 r. w tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu akredytacji medycznej dla naszego Szpitala. Na ręce Dyrektora Szpitala Marcina Kuty certyfikat przekazał V-ce Minister Zdrowia p. Marek Haber. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w ochronie zdrowia - potwierdzenie jakości wykonywanych usług medycznych - przyznawane przez Ministra Zdrowia. Wyjątkowe znaczenie akredytacji medycznej dla szpitali podkreślili w swoich wystąpieniach V-ce Minister Zdrowia oraz Dyrektor Szpitala.

Przygotowania do otrzymania akredytacji trwały prawie 2 lata. Jak wyglądało to w praktyce przypomniała p. Beata Rzegocka-Walaszek – Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości. Wdrożonych zostało przeszło 200 standardów akredytacyjnych, obejmujących wszystkie procedury medyczne zachodzące w placówce, w tym m.in.: dotyczące bezpieczeństwa pacjentów w trakcie zabiegów diagnostycznych i operacyjnych, właściwej opieki w okresie pooperacyjnym, leczenia bólu, racjonalnej antybiotykoterapii, profilaktyki choroby zatorowo-zakrzepowej, zapewnienia właściwej ochrony radiologicznej w trakcie wykonywanych badań, zapewnienia jakości wykonywanych badań laboratoryjnych i obrazowych, działań mających na celu redukcję ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych itd. Były to także wdrożone standardy dot. stosowania bezpiecznego sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego czy prowadzenia segregacji, transportu i utylizacji odpadów medycznych, itp.

Wdrożenie wszystkich standardów medycznych do codziennej pracy całej załogi Szpitala ma na celu przede wszystkim podnieść jakość procesu diagnozowania i leczenia, zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów oraz zmniejszyć ryzyko występowania błędów i powikłań.

Wiosną br. zespół ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości dokonał przeglądu akredytacyjnego w naszym Szpitalu i wydał pozytywną rekomendację Ministrowi Zdrowia. Uzyskanie akredytacji medycznej jest dowodem na to, że Szpital im. Szczeklika dołączył do grona elitarnych placówek medycznych – na prawie 800 szpitali wielospecjalistycznych w Polsce akredytację posiada 104 placówki.

Prezydent Ryszard Ścigała pogratulował i podziękował kadrze Szpitala za włożony wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju placówki i poprawy bezpieczeństwa leczenia.

Uroczystość wręczenia certyfikatu była okazją do wyróżnienia osób, które swą pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju systemu ochrony zdrowia, rozwoju placówek medycznych oraz rozwoju lecznictwa. Odznaki honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia", przyznane przez Ministra Zdrowia na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa otrzymali z rąk V-ce Ministra Zdrowia p. Marka Habera oraz Prezydenta Ryszarda Ścigały: dyrektor Szpitala – Marcin Kuta, z–ca dyrektora Danuta Nosek, pełnomocnik dyrektora ds. jakości - Beata Rzegocka-Walaszek, ordynator oddziału zakaźnego dzieci - Grażyna Zawady-Skrobisz, ordynator oddziału chirurgii urazowej i ortopedii - Grzegorz Sterkowicz.

Dyrektor Szpitala wyróżnił kadrę szczególnie zaangażowaną w przygotowanie placówki do akredytacji – listy gratulacyjne wraz z drobnymi upominkami otrzymali: Maria Bawół - z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa i administracji, Paweł Blicharz – kierownik działu rentgenodiagnostyki, Lucyna Czapla – ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, Halina Ciećko – audytor wewnętrzny, Anna Cioch – pielęgniarka epidemiologiczna, Renata Gabinek – pielęgniarka oddziałowa oddziału noworodków, Marta Janicka – kierownik działu diagnostyki laboratoryjnej, Joanna Łabno - starszy asystent oddziału wewnętrznego, Jan Michalski – starszy asystent oddziału chirurgii urazowej i ortopedii, Janina Niemiec – kierownik działu higieny szpitalnej, Jacek Pochroń – pielęgniarz oddziałowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, Małgorzata Pyrich-Serwin – pielęgniarka epidemiologiczna, Krzysztof Skuza – starszy asystent stacji dializ, Agnieszka Warzała – pełnomocnik ds. jakości w dziale diagnostyki laboratoryjnej oraz Maciej Wójtowicz – starszy asystent oddziału chirurgii urazowej i ortopedii.

W uroczystości w Ratuszu uczestniczyła kadra kierownicza Szpitala i pracownicy szczególnie zaangażowani w proces akredytacji oraz zaproszeni goście m.in.: władze Miasta Tarnowa, posłowie ziemi tarnowskiej, dyrektorzy tarnowskich placówek medycznych.

W m-cu wrześniu br. Szpital im. E. Szczeklika przystąpił do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, którego celem jest wspólne działanie służące poprawie jakości usług medycznych oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej w kraju.

4 październik 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Kolejny certyfikat dla Szpitala: "Rzetelni w Ochronie Zdrowia - w życiu i biznesie liczy się zaufanie"
example1

W dniu 18 czerwca br. w Warszawie podczas uroczystej Wielkiej Gali, będącej podsumowaniem pierwszej edycji Programu "Rzetelni w Biznesie" z-ca dyrektora Danuta Nosek odebrała certyfikat i statuetkę "Rzetelni w Ochronie Zdrowia" przyznane naszemu Szpitalowi.

Ideą Programu - nad którym patronat honorowy objął Parlament Europejski pod przewodnictwem Jerzego Buzka - jest promowanie i nagradzanie tych przedsiębiorstw, które uczciwie rozwijają swoją działalność oraz reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom w regionie i kraju. Program "Rzetelni w biznesie" obejmował cztery kluczowe obszary: przedsiębiorczość, samorządność, medycynę oraz instytucje. Dokonania uczestników Programu były poddane ocenie Rady Programowej, w skład której wchodzili przedstawiciele świata polityki, biznesu, a także instytucji sprawujących patronat nad przedsięwzięciem.

Certyfikat dla tarnowskiego "starego" Szpitala jest dowodem uznania za działalność, w której liczy się etyka, profesjonalizm, rzetelność, efektywność zarządzania oraz inicjatywy prowadzone na rzecz lokalnej społeczności. Oznacza, że Szpital jest firmą godną zaufania, nowocześnie zarządzaną, bezpieczną dla pacjentów a zarazem przyjazną dla pracowników.

Z grona placówek medycznych województwa małopolskiego oprócz Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie certyfikat uzyskało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

Wieczór uświetnili przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, środowiska medycznego, świata polityki i biznesu. Galę poprowadzili Krzysztof Ibisz i Aleksandra Szwed W imprezie udział wzięło ponad 600 gości, którzy bawili się przy muzyce: grupy VOX i Pauli.

20 czerwca 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
example1

W dniu 30 maja br. miała miejsce uroczystość otwarcia nowej placówki Szpitala – zakładu opiekuńczo-leczniczego, mieszczącego się w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 53. Jak już wcześniej informowaliśmy uruchomienie zakładu opiekuńczo-leczniczego poprzedziła gruntowna modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku głównego DPS-u, gdzie m.in.: przebudowano część pomieszczeń, skuto i położono nowe tynki, wykonano nowe instalacje (elektryczną, sygnalizacyjną, wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania), dokonano wymiany wykładzin podłogowych, armatury, płytek ściennych, stolarki wewnętrznej. W dalszym etapie wyposażono zakład opiekuńczo-leczniczy w nowe łóżka, meble, pościel, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, itp. Zakład opiekuńczo-leczniczy dysponuje 31 łóżkami w pokojach 2 – 3 osobowych. Placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt utworzenia zakładu wyniósł około 1,1 mln zł.

Uroczystego otwarcia ZOL-u dokonali Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor Szpitala Marcin Kuta, którzy podkreślili, że powstanie placówki tego typu jest wyzwaniem, misją oraz odpowiedzią na potrzeby starzejącego się i wymagającego opieki społeczeństwa. Uroczystość zaszczycił swą obecnością ks. Biskup Wiesław Lechowicz, który poświęcił pomieszczenia nowego oddziału. W otwarciu ZOL-u uczestniczyli m.in. posłowie Ziemi Tarnowskiej, radni Rady Miejskiej w Tarnowie, duchowni, dyrektorzy okolicznych placówek medycznych, przedstawiciele Małopolskiego Oddziału NFZ, wykonawcy inwestycji oraz kadra kierownicza Szpitala.

Pierwsi pacjenci zostali przyjęci do nowej placówki w dniu 1 czerwca br. Fachową pomoc i opiekę medyczną zapewnia chorym zespół lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych a także psycholog, logopeda oraz rehabilitanci i terapeuci. Uruchomienie ZOL-u - oprócz powstania kolejnej placówki opieki długoterminowej w Tarnowie - pozwoliło także utworzyć 20 nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry medycznej.

1 czerwca 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Modernizacja oddziałów położnictwa i noworodków
example1

Największą inwestycją zaplanowaną na rok 2011 jest gruntowna modernizacja oddziału położnictwa i patologii ciąży wraz z blokiem porodowym oraz modernizacja oddziału noworodków. Tu rocznie przychodzi na świat ponad 1200 maluchów.

Oddziały te (wraz z blokiem porodowym) mieszczą się na dwóch piętrach w pawilonie nr I i obecnie nie spełniają części wymogów budowlanych określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Aktualnie opracowywana i uzgadniana jest koncepcja architektoniczna, która pozwoli usprawnić funkcjonowanie oddziałów, dostosować je do obowiązujących norm budowlanych oraz podwyższyć standard pomieszczeń.

Szczególnie oddział położnictwa wymagać będzie szerokiego zakresu prac modernizacyjnych tj. przebudowy i utworzenia sal jedno- i dwuosobowych, zwiększenia liczby sanitariatów, częściowej przebudowy bloku porodowego, utworzenia dodatkowych śluz. Modernizacja oddziału sprawi, iż komfort pobytu kobiet rodzących oraz noworodków ulegnie zdecydowanej poprawie.

28 kwietnia 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Rozszerzenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej

Rozpoczęły się prace związane z poszerzeniem oddziału kardiologii inwazyjnej. Oddział liczy aktualnie 19 łóżek (w tym 5 intensywnego nadzoru kardiologicznego) i leczy rocznie ponad 1 800 pacjentów. Jest to jeden z wiodących oddziałów Szpitala, który specjalizuje się w inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyce i leczeniu chorób serca oraz chorób układu krążenia.

Istniejące ograniczenia lokalowe w budynku głównym nie pozwalały dotychczas na rozszerzenie działalności oddziału, mimo ogromnego zapotrzebowania ze strony pacjentów. Stało się to możliwe dopiero po przeniesieniu w IV kw. 2010 r. centralnej pracowni USG do zmodernizowanych pomieszczeń zakładu rentgenodiagnostyki.

Uzyskana dodatkowa powierzchnia pozwoli po przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych zwiększyć o co najmniej 7 liczbę łóżek w oddziale, w tym zwiększyć ilość łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Powstanie ponadto jedna sala 1-osobowa oraz dodatkowe węzły sanitarne dla pacjentów. Przeprowadzony remont pozwoli leczyć większą ilość pacjentów a tym samym skrócić okres oczekiwania na przyjęcia w trybie planowym. Zapewnione zostaną większe możliwości monitorowania chorych w stanach zagrożenia życia. Oczywiście podniesiony zostanie także standard pobytu pacjentów jak i warunki pracy lekarzy.

Część prac prowadzona jest przez pracowników zaplecza technicznego Szpitala; całość zostanie sfinansowna ze środków własnych placówki.

18 kwietnia 2011r
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: niebawem otwacie
example1

Dobiegają końca prace związane z uruchomieniem przez Szpital zakładu opiekuńczo-leczniczego. Będzie to zamiejscowy oddział Szpitala - ZOL powstaje w obiekcie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 53. Dla jego utworzenia konieczna była modernizacja i dostosowanie wydzielonej części obiektu (parter budynku głównego DPS-u) do wymogów stawianych zakładom opieki zdrowotnej.

Koszt utworzenia zakładu wyniósł około 1,2 mln zł; inwestorem jest Gmina Miasta Tarnowa a inwestycja prowadzona była przy czynnym udziale pracowników Szpitala. Wykonany został szeroki zakres prac budowlano-adaptacyjnych m.in. przebudowanych zostało część pomieszczeń oraz łazienki, dzięki czemu obiekt stał się bardziej funkcjonalny i przestrzenny.

W ramach prac zostały skute i położone nowe tynki, wykonano nową instalację elektryczną, sygnalizacyjną, wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Dokonano wymiany wykładzin podłogowych, armatury oraz płytek ściennych, wymieniono stolarkę wewnętrzną, wymalowano pomieszczenia. Obiekt, w którym będzie mogło przebywać 31 pacjentów został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie dobiega końca wyposażanie zakładu opiekuńczo-leczniczego w nowe łóżka, meble, pościel, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, itp. Równocześnie trwają ostatnie formalności związane z odbiorem obiektu przez sanepid, rejestracją placówki w obowiązujących rejestrach oraz wykupieniem usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakłada się, iż oddział powinien rozpocząć swą działalność z początkiem miesiąca czerwca br.

12 kwietnia 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Plany modernizacji Apteki szpitalnej i Mikrobiologii
example1

Ruszają kolejne prace modernizacyjno-adaptacyjne w Szpitalu, które obejmą praktycznie wszystkie pawilony szpitalne. Jest to kontynuacja realizowanego od kilku lat programu dostosowania placówki do wymagań stawianych nowoczesnym szpitalom. Większość oddziałów szpitalnych i pracowni została już zmodernizowana. Niedługo rozpoczną się prace budowlane w pomieszczeniach apteki szpitalnej, mieszczącej się na parterze budynku głównego. Opracowana została koncepcja architektoniczna, która zakłada gruntowną przebudowę pomieszczeń i wprowadzenie nowych rozwiązań funkcjonalnych.

I tak oprócz poprawy warunków pracy pracowników apteki szpitalnej znajdzie tu także swoją nową lokalizację pracownia mikrobiologii. Przeniesienie pracowni mikrobiologii z budynku tzw. "warsztatów" pozwoli usprawnić pracę pionu diagnostyki laboratoryjnej Szpitala, gdyż wszystkie pracownie diagnostyczne znajdują się na parterze budynku głównego. Jednocześnie pozwoli to zdecydowanie poprawić warunki pracy diagnostów, gdyż pomieszczenia dotychczas zajmowane są w złym stanie technicznym a obiekt "warsztatów" jest docelowo przewidziany do wyburzenia.

Prace trwać będą około 4 miesięcy i sfinansowane zostaną ze środków własnych placówki.

4 kwietnia 2011r
Potwierdzony certyfikat ISO 9001:2008

W dniach 17-18 marca br. gościliśmy w Szpitalu przedstawicieli firmy British Standards Institution Menagement Systems Sp.z.o.o., którzy w ramach okresowego audytu nadzorczego skontrolowali wytypowane oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne oraz inne komórki pod kątem zgodności ich funkcjonowania z obowiązującą normą ISO 9001:2008.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 został w Szpitalu wdrożony przed czterema laty, aby usprawnić funkcjonowanie placówki w celu zapewnienia pacjentom bezpiecznego i sprawnego procesu leczenia. Utrzymanie przez Szpital certyfikatu ISO jest dla pacjentów gwarancją, iż w placówce wykonywane są wystandaryzowane procedury diagnostyczne oraz terapeutyczne, że stosowana jest wyłącznie atestowana aparatura i sprzęt medyczny. W powiązaniu z wysokimi kwalifikacjami kadry medycznej pozwala to ograniczyć ryzyko prowadzonej diagnostyki i leczenia.

W trakcie obecnego auditu wysoko ocenione zostało funkcjonowanie wszystkich kontrolowanych komórek a także działania na rzecz poprawy standardów leczenia oraz komfortu pobytu (poprzez prowadzone modernizacje i remonty oddziałów). Wysoko oceniono poziom zarządzania placówką a także pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój Szpitala.

Audit nadzorczy potwierdził spełnienie przez Szpital wymagań zgodnych z normą ISO 9001:2008 oraz wysoki poziom udzielanych świadczeń.

21 marca 2011r
logo_program_regionalny.jpg, 3,3kB
Akredytacja w Specjalistycznym Szpitalu

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie kończy prawie dwuletni okres zmierzający do otrzymania akredytacji przyznawanej przez Ministra Zdrowia.

Realizacja tego projektu odbywa się dzięki przystąpieniu Szpitala do programu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przegląd akredytacyjny będzie miał miejsce w dniach od 9 do 11 marca bieżącego roku i zostanie przeprowadzony przez zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Proces przygotowywania szpitala był bardzo skomplikowany i trudny, obejmujący wszystkie procesy medyczne zachodzące w placówce. Wdrażanie przeszło 200 standardów akredytacyjnych, wymagało zaangażowania i żmudnej pracy całej kadry medycznej, a zmierzało przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, usystematyzowania działań zmniejszających ryzyko wystąpienia błędów i powikłań, uporządkowania procedur związanych z procesem leczenia pacjenta oraz dostosowywaniem dokumentacji medycznej do aktualnych wymogów prawa.

Efektem powyższych działań winno być podniesienie jakości świadczonych usług oraz potwierdzenie kompetencji, wiedzy i doświadczenia pracowników Szpitala w procesie prowadzonej diagnostyki i leczenia pacjentów.

4 luty 2011r
logo_program_regionalny.jpg, 3,3kB logo_malopolska.jpg, 3,1kB logo_unia_europejska.jpg, 2,7kB
Fundusze europejskie dla Szpitala
example1

Zakończyła się realizacja projektu "Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie". Z tej okazji 4 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli wicemarszałek Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz dyrektor Szpitala Marcin Kuta.

Projekt - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – realizowany był w latach 2009 - 2010 i swoim zakresem objął:

  1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie przebudowano i zmodernizowano wszystkie pomieszczenia oddziału oraz wymieniono wszystkie instalacje. Zakupiono nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny tj.: 7 stanowisk reanimacyjnych wraz z kolumnami, respiratory, systemy monitorujące, aparat do hemodializ, bronchofiberoskop oraz aparat rentgenowski przyłóżkowy. Oddział po modernizacji stał się jednym z najnowocześniejszych w Małopolsce.
  2. Blok Operacyjny, który został doposażony w nowy stół operacyjny, lampy operacyjne, aparaty do znieczulania ogólnego, defibrylatory, diatermie chirurgiczne oraz kolonoskop.
  3. Centralną Sterylizatornię, w której przebudowano i zmodernizowano wszystkie pomieszczenia dokonano wymiany wszystkich instalacji. Zakupione zostały nowe sterylizatory parowe, myjnie dezynfektory, myjnia ultradźwiękowa oraz całość pozostałego wyposażenia.
  4. Pracownię Hemodynamiki, dla potrzeb której zakupiono nowoczesny koronarograf.

Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 7 003 tys. zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej stanowiła 4 122 tys. zł, dotacja z Gminy Miasta Tarnowa - 1 464 tys. zł oraz środki własne Szpitala w wysokości 1 417 tys. zł.

Dyrektor M. Kuta poinformował, iż w styczniu br. Szpital rozpoczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Wdrożenie elektronicznego obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie". Projekt ten stanowi kontynuację procesu informatyzacji Szpitala, który trwa od kilkunastu lat a systemem informatycznym obejmowane są kolejne obszary. W ramach projektu ucyfrowiona zostanie pracownia RTG – dotychczasowe zdjęcia na błonach fotograficznych zastąpione zostaną obrazem cyfrowym, który może być dalej dowolnie przekształcany dzięki czemu zwiększy się rozpoznawalność schorzeń. Wdrożona zostanie elektroniczna archiwizacja badań oraz przekazywanie badań do systemu informatycznego szpitala. Ułatwi to lekarzom proces diagnozowania pacjentów (poprzez możliwość podglądu obrazu przez kilku specjalistów), będzie łatwiejszy i szybszy dostęp do badań, możliwość porównywania zdjęć zleconych we wcześniejszym okresie czy też zdjęć zleconych przez inne oddziały.

Wartość projektu wynosi 1 150 tys. zł z czego Unia Europejska dofinansuje 75 % kosztów (860 tys. zł); pozostałe środki to środki własne Szpitala. Okres realizacji przewidziany jest na I półrocze 2011 r.

4 luty 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Nowy tomograf już działa
example1

Od 1 lutego 2011r. badania są wykonywane przy użyciu nowego, 16-rzędowego tomografu firmy General Electric. Nowoczesne urządzenie istotnie poprawia jakość obrazowania, a jego możliwości pozwalają wykonać pełny zakres badań klinicznych obejmujący badania klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz badania naczyniowe zarówno czaszkowe, jak i obwodowe.

Nowy aparat uwidacznia 16 przekrojów nienakładających się warstw w czasie jednego obrotu lampy – detektora. Trójwymiarowe projekcje gwarantują pacjentom precyzyjną diagnozę, a szczególne korzyści to zmniejszenie dawki promieniowania, nieinwazyjna ocena zmian oraz skrócenie czasu badania do niezbędnego minimum.

Dotychczas używany, stary 2-rzędowy tomograf pracował w Szpitalu ponad 7 lat, a ostatnio z powodu częstych awarii wykonywano około 2000 badań rocznie.

Dobrą wiadomością jest podpisany lepszy kontrakt z NFZ na 2011r., co pozwoli zwiększyć ilość przyjmowanych pacjentów.

Koszt inwestycji wyniósł około 1,5 mln złotych i pochodził w całości z budżetu Szpitala.

1 luty 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Od stycznia wznawia działalność Pracownia Hemodynamiki
example1

Kilka dni temu wznowiła działalność Pracownia Hemodynamiki Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie. W czasie ponad miesięcznej przerwy został wymieniony aparat angiograficzny oraz wykonano niezbędne prace adaptacyjno-remontowe. Nasz Szpital wzbogacił się o cyfrowy angiograf Artis Zee firmy Siemens, który umożliwia przeprowadzenie diagnostyki i leczenie schorzeń w zakresie nie tylko tętnic wieńcowych ale obecnie i tętnic obwodowych. Dodatkowo Pracownia posiadająca aparat do wykonywania badania ultrasonograficznego wewnątrznaczyniowego (IVUS), została wyposażona w urządzenie ComboMap, umożliwiające przeprowadzanie czynnościowej oceny istotności zwężeń wewnątrznaczyniowych. Sprzęt nowej generacji znacząco poszerza możliwości diagnostyki wewnątrznaczyniowej w naszym ośrodku.

Pracownia Hemodynamiki, którą kieruje dr Bogdan Januś ma już 10-cio letnią historię.

W ciągu tych lat działalności wykonano prawie 15 000 koronarografii i ponad 6 000 koronaroplastyk. Pracownia pracuje w trybie ostrodyżurowym od ponad 5 lat przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Doświadczenie, wiedza oraz sprawność manualna lekarzy spowodowała, że Pracownia uzyskała akredytację Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej. W zarządzeniu Wojewody Małopolskiego z grudnia 2010 roku – zostaliśmy wymienieni, jako jeden z ośrodków kardiologii inwazyjnej w Małopolsce i jedyny w Tarnowie wykonujący zabiegi w ostrym zespole wieńcowym.

Modernizacja Pracowni Hemodynamiki to ostatni etap realizowanego od ponad 2 lat projektu "Poprawa jakości oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Koszt aparatu wyniósł 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków projektu to niecałe 1,5 mln zł, pozostałe 600 tys. zł przekazała Gmina Miasta Tarnowa a 400 tys. zł pochodziło ze środków własnych Szpitala.

14 stycznia 2011r
..:: zobacz zdjęcia
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023