start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
AKTUALNOŚCI - ROK 2006
Pożegnanie dr n. med. Stefana Słowińskiego
example1

W trakcie noworocznego spotkania pracowników Szpitala odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę dr n. med. Stefana Słowińskiego - ordynatora Oddziału Kardiologii. Doktor Stefan Słowiński pracował nieprzerwanie 43 lata w Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika w Tarnowie. Jest wybitnym specjalistą z zakresu kardiologii – twórcą tarnowskiego ośrodka kardiologii oraz nauczycielem kolejnych pokoleń lekarzy kardiologów. Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju medycyny został wielokrotnie odznaczony zaszczytnymi państwowymi medalami a przede wszystkim niezwykle prestiżowym dla lekarza Medalem Gloria Medicinae.

28 grudnia 2006
..:: zobacz zdjęcia
Nowy sprzęt i aparatura medyczna
example1

Z końcem 2006 roku na oddziały Szpitala im.E.Szczeklika trafił kolejny nowy sprzęt i aparatura medyczna. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został wyposażony w cztery nowoczesne respiratory tj. sprzęt podtrzymujący podstawowe funkcje życiowe pacjentów znajdujących się w najcięższych stanach. Dzięki nowym respiratorom, które zastąpiły wyeksploatowane już urządzenia, poprawie ulegnie bezpieczeństwo leczenia pacjentów tego Oddziału.

Do Pracowni Hemodynamiki trafił nowoczesny aparat ultrasonograficzny do wykonywania badań wieńcowych. To nowoczesne urządzenie, którym dysponuje zaledwie kilka ośrodków w kraju pozwala w trakcie zabiegu koronarografii dokładnie pokazywać zmiany chorobowe w naczyniach serca (w tym m.in. oceniać charakter zmian miażdżycowych) co sprawia, iż wykonywane zabiegi są dla pacjentów jeszcze bardziej skuteczne i bezpieczne.

Kolejne zakupione urządzenie to aparat do znieczulania ogólnego z monitorowaniem funkcji życiowych, który trafił na Blok Operacyjny Szpitala – zastępując stare, wyeksploatowane urządzenie.

Doposażenie Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny, zwiększający możliwości diagnostyczne i poprawiający bezpieczeństwo leczenia było możliwe dzięki środkom przekazanym przez organ założycielski placówki – Gminę Miasta Tarnowa.

20 grudnia 2006
..:: zobacz zdjęcia
Firma Przyjazna Mamie
example1

W ramach II edycji plebiscytu "Firma przyjazna mamie" jedyną małopolską firmą wyróżnioną jest Szpital im. E. Szczeklika. Zatrudnia on 858 osób, z czego 80 proc. to kobiety. Mamy mogą w dużej mierze decydować o wymiarze zatrudnienia, harmonogramie i czasie pracy. Przy ustalaniu grafików urlopów mają pierwszeństwo, a dyżury ustalane są z wyprzedzeniem, by móc zorganizować opiekę nad dzieckiem. Szpital dofinansowuje też turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, karnety na basen, bilety do kina i paczki na święta.

Kobiety mogą czuć się bezpiecznie, bo po zakończeniu urlopu wychowawczego czeka na nie miejsce pracy. Przyznano 3 nagrody oraz dwa wyróżnienia ( w tym właśnie dla tarnowskiego szpitala).

12 grudnia 2006
..:: zobacz zdjęcia
Nowa winda przy budynku głównym
example1

W pierwszych dniach miesiąca grudnia 2006 r. oddana została do użytku nowa winda przy budynku głównym szpitala. Z uwagi na zabytkowy charakter tego obiektu prace inwestycyjne obejmowały budowę szybu zewnętrznego oraz montaż urządzeń dźwigowych. Prace sfinansowane zostały ze środków Gminy Miasta Tarnowa – w ramach realizacji dostosowania.

10 grudnia 2006
..:: zobacz zdjęcia
Termomodernizacja Pawilonu nr II
example1

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją Pawilonu nr II, w którym mieszczą się oddziały: internistyczny, kardiologiczny oraz dermatologiczny Szpitala im.E.Szczeklika. Termomodernizacja jest zakończeniem prac remontowych przy tym obiekcie – wcześniej wymienione zostały okna oraz wykonane zostały wewnętrzne prace remontowo-modernizacyjne związane z wymianą wykładzin podłogowych, malowaniem oddziałów i klatek schodowych, wymianą części łóżek szpitalnych. Wykonanie prac związanych z wymianą okien, dociepleniem ścian oraz wymiana elewacji wpłynie znacząco na zmniejszenie strat ciepła, poprawę komfortu pobytu pacjentów oraz poprawę estetyki obiektów Szpitala. Kolejne obiekty tj. budynek główny, pawilon chirurgiczny oraz budynek krwiodawstwa powinny być objęte pracami termomodernizacyjnymi w 2007 roku.

12 listopada 2006
..:: zobacz zdjęcia
CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2000
example1

W dniu 8 listopada 2006 roku w tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi certyfikatu ISO 9001:2000 przez p.Krystynę Stephens - Dyrektora British Standards Institution – Oddział w Polsce.

Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w miesiącu październiku 2006 r. Wdrożenie systemu w Szpitalu rozpoczęto na początku 2006 r. Przez okres 9 miesięcy intensywnie były opracowywane i wdrażane wewnętrzne procedury, określające standardy postępowania zarówno w działalności medycznej (m.in.: w oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych, pracowniach diagnostycznych, poradniach) jak również w działalności pomocniczej (zapewnienie infrastruktury, aparatury medycznej, kadr, zaopatrzenia, itd.). Pracownicy Szpitala ze zrozumieniem, aprobatą oraz dużym zaangażowaniem podeszli do wdrażania systemu ISO w placówce. Dla personelu placówki była to okazja pokazania mocnych stron danych komórek organizacyjnych, podjęcia szeregu działań doskonalących jak również wprowadzenia zmian organizacyjnych. Ogromny wysiłek zakończył się sukcesem, gdyż przeprowadzony w m-cu październiku br. zewnętrzny audit przez instytucję certyfikującą potwierdził, iż wdrożony w Szpitalu system spełnia wszystkie wymagania normy ISO 9001:2000.

Celem wdrożenia przez Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie systemu ISO jest zapewnienie wysokiego poziomu oraz bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych a w efekcie zadowolenia pacjentów korzystających z usług placówki. Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa rosną wymagania pacjentów również wobec placówek ochrony zdrowia. Dotyczą one m.in. zapewnienia odpowiedniej jakości usług medycznych, profesjonalizmu kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej, zapewnienia kompleksowej i zrozumiałej informacji o sposobie leczenia, zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa, zapewnienia i poszanowania intymności w trakcie badań i zabiegów, przyjaznej atmosfery w kontaktach z personelem medycznym.

Uzyskanie przez Szpital im.E.Szczeklika certyfikatu ISO 9001:2000 stanowi potwierdzenie, iż placówka spełnia wszystkie określone obecnie standardy jakościowe i jest gotowa doskonalić procesy zarządzania i postępowania w latach następnych.

8 listopada 2006
..:: zobacz zdjęcia
Ogólnopolski Ranking Szpitali "Bezpieczny Szpital 2006"
example1

W dniu 24 października 2006 r. ogłoszone zostały wyniki prestiżowego rankingu polskich szpitali przeprowadzonego przez redakcję dziennika Rzeczpospolita oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W rankingu tym placówki oceniane są pod kątem jakości leczenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Coraz wyższe wymogi stawiane szpitalom powodują, iż aby znaleźć się w "złotej setce" niezbędne jest ustawiczne podnoszenie poziomu oferowanych usług medycznych poprzez kształcenie kadr medycznych, doposażanie placówek w aparaturę medyczną, modernizacje i unowocześnianie obiektów, właściwe zarządzanie placówką i jej finansami.

Szpital nasz po raz trzeci znalazł się w gronie 100 najlepszych publicznych szpitali wieloprofilowych w kraju – zajmując 66 miejsce. W klasyfikacji według województw tj. wśród 10 najlepszych szpitali z województwa małopolskiego – Szpital nasz uplasował się na 5 miejscu za takimi placówkami jak: Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie (15 miejsce w Polsce), Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie (27 m-ce), Szpitalem Wojewódzkim im.św.Łukasza w Tarnowie (40) oraz Szpitalem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej (41).

26 października 2006
..:: zobacz zdjęcia
Firma Równych Szans
example1

Szpital uczestniczył w konkursie Firma Równych Szans w ramach projektu GENDER INDEX, opracowanego przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych, którego celem jest upowszechnianie modelu zarządzania firmą, uwzględniającego politykę równouprawnienia płci.

W dniu 9 października 2006 roku w Teatrze Nowym w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu, w której uczestniczyli przedstawiciele Szpitala. Uczestnictwo w konkursie pozwoliło nam zdobyć nowe doświadczenia w zakresie świadomego kształtowania środowiska pracy i optymalnego wykorzystania zróżnicowanego potencjału wszystkich pracowników w Szpitalu.

9 października 2006
..:: zobacz zdjęcia
Dni Serca
example1

Po raz kolejny na płycie tarnowskiego Rynku zorganizowana została akcja promująca zdrowy styl życia pod hasłem: "Dni Serca".

W akcji tej mającej ogólnopolski zasięg wzięli również – obok specjalistów kardiochirurgów i kardiologów z klinik krakowskich - lekarze kardiolodzy ze Szpitala im. E.Szczeklika udzielając porad i wskazówek a także pielęgniarki wykonujące pomiar ciśnienia tętniczego oraz oznaczając poziom cholesterolu i cukru.

Zainteresowanie mieszkańców Tarnowa było duże – kolejki ustawiały się zarówno do bezpłatnie wykonywanych badań jak i porad lekarskich.

24 września 2006
..:: zobacz zdjęcia
Nowa aparatura w Szpitalu
example1

W Szpitalu im.E.Szczeklika sukcesywnie dokonywane są zakupy nowego sprzętu i aparatury medycznej - uzupełniane jest wyposażenie wszystkich pracowni diagnostycznych oraz poszczególnych oddziałów.

We wrześniu br. nowoczesny aparat USG amerykańskiej firmy General Electric otrzymała Centralna Pracownia Diagnostyczna. Nowe urządzenie pozwala na bardzo dokładne obrazowanie zmian chorobowych i umożliwia rozszerzenie zakresu wykonywanych badań o opcję przestrzenną 4D czyli trójwymiarową prezentację narządów wewnętrznych i – jeżeli jest taka potrzeba – także płodu.

Taka możliwości będą w naszym szpitalu już na początku przyszłego roku.

15 września 2006
..:: zobacz zdjęcia
Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
example1

8 czerwca 2006 r. podczas Gali finałowej towarzyszącej konferencji HP ogłoszone zostały wyniki konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi".

Konkurs organizowany od 7 lat przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w W-wie ma na celu ocenę prowadzonej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku oraz wyróżnianie organizacji wykazujących się nowoczesnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

Szpital nasz znalazł się w gronie 10 laureatów konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi" i był jedynym przedsiębiorstwem reprezentującym sektor ochrony zdrowia w Polsce. Kapituła Konkursu, której przewodniczy Minister Pracy i Polityki Społecznej uznała za wartą wyróżnienia prowadzoną strategię personalną, która została w pełni zintegrowana ze strategią Szpitala.

10 czerwca 2006
..:: zobacz zdjęcia
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023