start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
Projekty unijne

Projekt – Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

RPMP.12.01.03-12-0627/17-00-XVII/68/FE/18

Projekty unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 - Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

  • Wartość projektu - 15 346 982 zł
  • Wartość dofinansowania UE - 12 274 634 zł

Zakres rozbudowy i modernizacji Szpitala w latach 2017 – 2020:

  1. budowa nowego pawilonu łóżkowego – Centrum Chorób Serca
  2. modernizacja stacji dializ
  3. modernizacja części pawilonu chirurgicznego
  4. zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla bloku operacyjnego i pionu kardiologii.Budowa nowego pawilonu łóżkowego.
kardiologia
Nowy pawilon – główna część projektu - został wybudowany na terenie kompleksu Szpitala, od ul. Starodąbrowskiej, w linii z pawilonem zabiegowym (powstałym w 2015 r.). Powstał 3 kondygnacyjny obiekt połączony napowietrzną przewiązką z pozostałymi pawilonami szpitalnymi. W nowym obiekcie jest zlokalizowane Centrum Chorób Serca - ośrodek profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia dla subregionu tarnowskiego. W Centrum jest prowadzona działalność lecznicza zarówno w formie szpitalnej jak i ambulatoryjnej. Rozszerzony zostanie zakres dotychczas realizowanych świadczeń zdrowotnych.

Zadanie objęło także zmianę zagospodarowania terenu, przebudowę wjazdu oraz przebudowę i rozbudowę infrastruktury technicznej w południowej części działki Szpitala.

Realizacja – lata: 2018 - 2020(...) Zobacz więcej (...) Zobacz więcej (...) Zobacz więcej (...) Zobacz więcej


Modernizacja stacji dializ.

Modernizacja dotyczy pomieszczeń, gdzie od 35 lat działała Stacja Dializ – w skrzydle jednej z kondygnacji ponad 100-letniego pawilonu Budynku Głównego. W ramach projektu wyburzono część istniejących ścian, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, przebudowano układ funkcjonalno-technologiczny pomieszczeń oraz wykonano cały nowy wystrój wnętrz. Stacja otrzymała nowe wyposażenie – 9 dializatorów (tzw. sztucznych nerek) wraz ze stacją uzdatniania wody a także nowe łóżka dla pacjentów i pozostałe wyposażenie. Poprawiła się jakość i bezpieczeństwo leczenia oraz komfort pobytu pacjentów.

Realizacja - 2017 rok.

(...) Zobacz więcej


Modernizacja części Pawilonu Chirurgii.

Projekt objął swym zakresem modernizację pomieszczeń po przeniesionych w 2016 r. dwóch salach operacyjnych z parteru i I piętra budynku. Wyburzono część ścian działowych i postawiono nowe, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, posadzki ceramiczne, płytki PCV, płytki ścienne, sufity podwieszane. Zamontowano nowe grzejniki, urządzenia sanitarne oraz medyczne. Tak przygotowane pomieszczenia zaadaptowane zostały na ginekologiczną izbę przyjęć i poradnię ginekologiczno-położniczą (parter) oraz na poprawę warunków oddziału ortopedii (I piętro). Poprawie uległy dostępność i jakość świadczeń medycznych oraz warunki pracy kadry medycznej.

Realizacja – 2018 rok.

(...) Zobacz więcej

Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby bloku operacyjnego oraz pionu kardiologii.

Zakupione zostaną: stół operacyjny, aparat do znieczuleń, zestaw do laparoskopii, echokardiograf oraz systemy monitoringu kardiologicznego.

Realizacja 2018 – 2020.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023